Blue Flower

Nowogrodziec, dnia 3 sierpnia 2020 roku

 

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Nowogrodziec - informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dowóz uczniów do jednostek oświatowych w gminie Nowogrodziec w roku szkolnym 2020/2021” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2013, poz. 907 ze zm.).

 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania tj. 375.000,00 zł. W postępowaniu złożono 4 oferty, spośród ważnych ofert zaproponowane ceny przewyższały w/w kwotę.

Mając na uwadze fakt, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty zaplanowanej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny ofert najkorzystniejszych, zachodzi konieczność unieważnienia niniejszego postępowania.

 

zawiadomienie_o_unieważnieniu