Blue Flower

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach

w imieniu którego na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych działa:

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec      

           

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na realizację zadania: Dostawa oleju napędowego grzewczego do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach w roku 2020

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego w ilości szacunkowej 13 000 litrów zgodnego z polska normą PN-C 96024:2011 lub równoważny, spełniającego co najmniej następujące wymagania:

1/ Gęstość w 15 o C, max 0,860g/ m3

2/ Wartość opałowa, min. 42,6 MJ/kg

3/ Temperatura zapłonu, min. 56 °C

4/ Lepkość kinematyczna w 20 °C max 6.00 mm2/s

5/ Skład frakcyjny :

-do 250 °C destyluje, max 65% (V/V)

-do 350 °C destyluje min. 85% (V/V)

6/ Temperatura płynięcia , max -20 °C
7/Pozostało
ść po koksowaniu z 10 %

pozostałości destylacyjnej, max 0,3% (m/m)

8/ Zawartość siarki, max 0,1% (m/m)

9/ Zawartość wody, max 200 mg/kg

10/ Zawartość zanieczyszczeń stałych, max 24 mg/kg

11/ Pozostałość po spopieleniu, max 0,01 (m/m)

 

Faktyczna ilość zrealizowanych usług będzie zależna od potrzeb Zamawiającego, a określona ilość nie może - w razie mniejszych lub większych potrzeb - być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. Ilość oleju napędowego grzewczego w okresie umownym nie jest możliwa do określenia w sposób ścisły, gdyż jest zależna od warunków meteorologicznych, niezależnych od Zamawiającego. Dostawa zlecana będzie sukcesywnie. Dostawy cząstkowe - w tym ilość litrów dostarczanego oleju napędowego grzewczego - uruchamiane będą każdorazowo stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie jego jednostronnych dyspozycji składanych w formie telefonicznej lub faksem. W ciągu 48 godzin od chwili złożonego zamówienia Wykonawca dowiezie olej opałowy do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt oraz wyładuje go do zbiorników.

Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego: od 10.01.2020 do 31.12.2020.

 

II Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny i nieścieralny
na załączonym formularzu ofertowym lub innym dokumencie treścią odpowiadającym zapisom formularza. Każda strona oferty powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Podpis winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis. Ofertę należy dostarczyć w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opisaną następująco:

Oferta na zadanie Dostawa oleju napędowego grzewczego do Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach w roku 2020

Nie otwierać przed dniem 07 stycznia 2020 roku godz. 12.10

 

albo przesłać drogą elektroniczną (w formie czytelnego skanu spakowanego w folder zip) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem wiadomości:Dostawa oleju napędowego grzewczego do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach w roku 2020

Zaleca się, aby wykonawca zażądał potwierdzenia odbioru wiadomości.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami:

Cena   - kryterium wagowe: 100 %

IV. Wykonawca składający ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

  1. Formularz ofertowy

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Ceną oferty jest cena ofertowa brutto za 1 litr oleju wymieniona w Formularzu Oferty.

Jako podstawę do obliczenia ceny dostawy za 1 litr oleju napędowego grzewczego przyjmuje się cenę netto 1 litra oleju napędowego grzewczego wyrażoną w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, podaną przez producenta/importera oleju opałowego, u którego zaopatruje się Wykonawca na dzień 30 grudnia 2019 r., pomniejszoną o stały upust Wykonawcy za 1 litr wyrażony w złotych polskich z dwoma miejscami po przecinku oraz powiększoną o stawkę podatku VAT. Upust podany w ofercie pozostaje bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli cena nie została w tym dniu ogłoszona to należy przyjąć pierwszą ogłoszoną cenę z dnia poprzedzającego datę 30.12.2019r.

W przypadku zmiany ceny oleju u producenta/importera, cena za dostawę oleju wzrasta lub maleje o wartość podwyżki lub obniżki podanej przez producenta/importera. Zmiana ceny następuje na podstawie informacji o cenach paliwa obowiązujących w dniu dostawy. Zamawiający zweryfikuje cenę jednostkową po każdorazowej dostawie na podstawie cen producenta/importera, zamieszczonych na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej producenta/importera z dnia dostawy, dowodu dostawy załączanego do faktury przez Wykonawcę oraz upustu Wykonawcy.

Cena dostawy 1 litra oleju napędowego grzewczego zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostaw i wyładunku.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować (pisemnie) Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 07 stycznia 2020 roku do godz. 12:00 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego – Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu, ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec (sekretariat) lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VII.   Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w dniu 07 stycznia 2020 r. o godz. 12.10
w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego - Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu,
ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec (gabinet Dyrektora).

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Joanna Schubert tel. 75 731 72 25

VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie do 3 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

Załączniki:

 Formularz ofertowy

Wzór umowy