Blue Flower

Nowogrodziec, 12 lipca 2021 roku

ZP.271.9.2021

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
z możliwością negocjacji (art. 275 ust. 2) pn. „Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku szkolnym 2021/2022”, oznaczenie sprawy: ZP.271.9.2021

Na podstawie art. 255 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Gmina Nowogrodziec - informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dowóz uczniów do jednostek oświatowych w gminie Nowogrodziec w roku szkolnym 2021/2022” prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 ust. 2) zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, jedna w zakresie zadania
nr 1 i jedna w zakresie zadania nr 2. Obie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) z uwagi na brak opatrzenia oferty właściwym podpisem elektronicznym. Zarówno w przypadku oferty nr 1, jak i oferty nr 2 podpis został złożony jedynie
na formularzu służącym do przekazania oferty udostępnianym przez mini portal/ePUAP,
co nie jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą.

 

Nowogrodziec, 12 lipca 2021 roku

 

ZP.271.9.2021

 

INFORMACJA

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku szkolnym 2020/2021”

Zgodnie z art. 222 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.), Gmina i Miasto Nowogrodziec informuje:

Dane dotyczące Wykonawców, których oferty zostały otwarte:

  1. Busiki Zasańscy Spółka Jawna, Wykroty ul. Główna 6a, 59-730 Nowogrodziec –
    dla zadania nr 2;

  2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o., ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec – dla zadania nr 1, w zakresie części 1 – 5.

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. Dowóz uczniów do placówek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Gmina Nowogrodziec  informuje, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn: Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku szkolnym 2021/2022, nr sprawy: ZP.271.9.2021 to 418.290,00 złotych.

 

Zadanie nr 1:  230.361,00 zł, w tym:

Część nr 1 –     92.616,00

Część nr 2 –     14.203,00

Część nr 3 –     46.998,00

Część nr 4 –     36.825,00

Część nr 5 –     39.719,00

Zadanie nr 2:  187.929,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

O WARTOŚCI NETTO POWYŻEJ 30 000 EURO

NA 2020 ROK – ZBIORCZO JEDNOSTKI OŚWIATOWE Z TERENU GMINY NOWOGRODZIEC

 

 

    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA RODZAJ ZAMÓWIENIA* PRZEWIDYWANY TRYB LUB INNA PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWNIA ** WYDZIAŁ MERYTORYCZNY POZOSTAŁE INFORMACJE
    w zł w euro
Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu
 

Świadczenie usług cateringowych dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w roku 2021

 

Usługi

Przetarg nieograniczony 512.262,96  119.987,58

IV kwartał 2020

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

_________

Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej
 

Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych z terenu Gminy Nowogrodziec w roku 2021

 

Zadanie – Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej

 

Dostawy

Przetarg nieograniczony

 232.807,18

 

 

 

47.084,60

 

 54.530,53

 

 

 

11.028,65

 

IV kwartał 2020

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

Zamówienie udzielane na podstawie art.16 ust. 1 i ust. 4 ustawy PZP

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie
 

Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych z terenu Gminy Nowogrodziec w roku 2021

 

Zadanie – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie    

 

Dostawy

Przetarg nieograniczony

 232.807,18

 

 

 

34.005,54

 

 54.530,53

 

 

 

7.965,13

 

IV kwartał 2020

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

Zamówienie udzielane na podstawie art.16 ust. 1 i ust. 4 ustawy PZP

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie
 

Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych z terenu Gminy Nowogrodziec w roku 2021

 

Zadanie – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie    

Dostawy

Przetarg nieograniczony

 232.807,18

 

 

 

39.237,17

 

 54.530,53

 

 

 

9.190,54

 

IV kwartał 2020

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

Zamówienie udzielane na podstawie art.16 ust. 1 i ust. 4 ustawy PZP

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
 

Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych z terenu Gminy Nowogrodziec w roku 2021

 

Zadanie – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach  

 

Dostawy

Przetarg nieograniczony

 232.807,18

 

 

 

34.005,54

 

 54.530,53

 

 

 

7.965,13

 

IV kwartał 2020

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

Zamówienie udzielane na podstawie art.16 ust. 1 i ust. 4 ustawy PZP

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi
 

Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych z terenu Gminy Nowogrodziec w roku 2021

 

Zadanie – Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi

Dostawy

Przetarg nieograniczony

 232.807,18

 

 

 

78.474,33

 

 54.530,53

 

 

 

18.381,08

 

IV kwartał 2020

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

Zamówienie udzielane na podstawie art.16 ust. 1 i ust. 4 ustawy PZP

                         

 

     *   rodzaj zamówienia z podziałem na :usługi, dostawy, roboty budowlane,

             **     przewidywany termin wszczęcia postepowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym