Blue Flower

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

O WARTOŚCI NETTO POWYŻEJ 30 000 EURO

NA 2020 ROK – ZBIORCZO JEDNOSTKI OŚWIATOWE Z TERENU GMINY NOWOGRODZIEC

 

 

    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA RODZAJ ZAMÓWIENIA* PRZEWIDYWANY TRYB LUB INNA PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWNIA ** WYDZIAŁ MERYTORYCZNY POZOSTAŁE INFORMACJE
    w zł w euro
Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu
 

Świadczenie usług cateringowych dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w roku 2021

 

Usługi

Przetarg nieograniczony 512.262,96  119.987,58

IV kwartał 2020

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

_________

Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej
 

Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych z terenu Gminy Nowogrodziec w roku 2021

 

Zadanie – Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej

 

Dostawy

Przetarg nieograniczony

 232.807,18

 

 

 

47.084,60

 

 54.530,53

 

 

 

11.028,65

 

IV kwartał 2020

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

Zamówienie udzielane na podstawie art.16 ust. 1 i ust. 4 ustawy PZP

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie
 

Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych z terenu Gminy Nowogrodziec w roku 2021

 

Zadanie – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie    

 

Dostawy

Przetarg nieograniczony

 232.807,18

 

 

 

34.005,54

 

 54.530,53

 

 

 

7.965,13

 

IV kwartał 2020

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

Zamówienie udzielane na podstawie art.16 ust. 1 i ust. 4 ustawy PZP

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie
 

Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych z terenu Gminy Nowogrodziec w roku 2021

 

Zadanie – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie    

Dostawy

Przetarg nieograniczony

 232.807,18

 

 

 

39.237,17

 

 54.530,53

 

 

 

9.190,54

 

IV kwartał 2020

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

Zamówienie udzielane na podstawie art.16 ust. 1 i ust. 4 ustawy PZP

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
 

Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych z terenu Gminy Nowogrodziec w roku 2021

 

Zadanie – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach  

 

Dostawy

Przetarg nieograniczony

 232.807,18

 

 

 

34.005,54

 

 54.530,53

 

 

 

7.965,13

 

IV kwartał 2020

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

Zamówienie udzielane na podstawie art.16 ust. 1 i ust. 4 ustawy PZP

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi
 

Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych z terenu Gminy Nowogrodziec w roku 2021

 

Zadanie – Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi

Dostawy

Przetarg nieograniczony

 232.807,18

 

 

 

78.474,33

 

 54.530,53

 

 

 

18.381,08

 

IV kwartał 2020

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

Zamówienie udzielane na podstawie art.16 ust. 1 i ust. 4 ustawy PZP

                         

 

     *   rodzaj zamówienia z podziałem na :usługi, dostawy, roboty budowlane,

             **     przewidywany termin wszczęcia postepowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

 

                                                                                                                                                   Nowogrodziec, dnia 7 stycznia 2020 roku

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu do 30 000 €

 

 

Zamawiający – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach – uprzejmie informuje, że w postępowaniu na zadanie pn.

Dostawa oleju napędowego grzewczego do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach w roku 2020

wybrano ofertę:

 

Gaz Petrol Sp. z o.o.

ul. Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

 

W poniższym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena netto producenta/ importera za 1 litr oleju w dniu 30.12.2019 Stały upust w zł od ceny netto producenta za zakup i dostawę  1 litra oleju Cena brutto za 1 litr oleju Ilość punktów
1

KDM Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Krępice,

ul. Wrocławska 44

55-330 Miękinia

2,77

0,03

3,37

95,55

2

Gaz Petrol Sp. z o.o

ul. 1 Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

2,77

0,15

3,22

100,00

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach

w imieniu którego na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych działa:

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec      

           

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na realizację zadania: Dostawa oleju napędowego grzewczego do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach w roku 2020

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego w ilości szacunkowej 13 000 litrów zgodnego z polska normą PN-C 96024:2011 lub równoważny, spełniającego co najmniej następujące wymagania:

1/ Gęstość w 15 o C, max 0,860g/ m3

2/ Wartość opałowa, min. 42,6 MJ/kg

3/ Temperatura zapłonu, min. 56 °C

4/ Lepkość kinematyczna w 20 °C max 6.00 mm2/s

5/ Skład frakcyjny :

-do 250 °C destyluje, max 65% (V/V)

-do 350 °C destyluje min. 85% (V/V)

6/ Temperatura płynięcia , max -20 °C
7/Pozostało
ść po koksowaniu z 10 %

pozostałości destylacyjnej, max 0,3% (m/m)

8/ Zawartość siarki, max 0,1% (m/m)

9/ Zawartość wody, max 200 mg/kg

10/ Zawartość zanieczyszczeń stałych, max 24 mg/kg

11/ Pozostałość po spopieleniu, max 0,01 (m/m)

 

Faktyczna ilość zrealizowanych usług będzie zależna od potrzeb Zamawiającego, a określona ilość nie może - w razie mniejszych lub większych potrzeb - być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. Ilość oleju napędowego grzewczego w okresie umownym nie jest możliwa do określenia w sposób ścisły, gdyż jest zależna od warunków meteorologicznych, niezależnych od Zamawiającego. Dostawa zlecana będzie sukcesywnie. Dostawy cząstkowe - w tym ilość litrów dostarczanego oleju napędowego grzewczego - uruchamiane będą każdorazowo stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie jego jednostronnych dyspozycji składanych w formie telefonicznej lub faksem. W ciągu 48 godzin od chwili złożonego zamówienia Wykonawca dowiezie olej opałowy do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt oraz wyładuje go do zbiorników.

Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego: od 10.01.2020 do 31.12.2020.

 

II Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny i nieścieralny
na załączonym formularzu ofertowym lub innym dokumencie treścią odpowiadającym zapisom formularza. Każda strona oferty powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Podpis winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis. Ofertę należy dostarczyć w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opisaną następująco:

Oferta na zadanie Dostawa oleju napędowego grzewczego do Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach w roku 2020

Nie otwierać przed dniem 07 stycznia 2020 roku godz. 12.10

 

albo przesłać drogą elektroniczną (w formie czytelnego skanu spakowanego w folder zip) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem wiadomości:Dostawa oleju napędowego grzewczego do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach w roku 2020

Zaleca się, aby wykonawca zażądał potwierdzenia odbioru wiadomości.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami:

Cena   - kryterium wagowe: 100 %

IV. Wykonawca składający ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

  1. Formularz ofertowy

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Ceną oferty jest cena ofertowa brutto za 1 litr oleju wymieniona w Formularzu Oferty.

Jako podstawę do obliczenia ceny dostawy za 1 litr oleju napędowego grzewczego przyjmuje się cenę netto 1 litra oleju napędowego grzewczego wyrażoną w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, podaną przez producenta/importera oleju opałowego, u którego zaopatruje się Wykonawca na dzień 30 grudnia 2019 r., pomniejszoną o stały upust Wykonawcy za 1 litr wyrażony w złotych polskich z dwoma miejscami po przecinku oraz powiększoną o stawkę podatku VAT. Upust podany w ofercie pozostaje bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli cena nie została w tym dniu ogłoszona to należy przyjąć pierwszą ogłoszoną cenę z dnia poprzedzającego datę 30.12.2019r.

W przypadku zmiany ceny oleju u producenta/importera, cena za dostawę oleju wzrasta lub maleje o wartość podwyżki lub obniżki podanej przez producenta/importera. Zmiana ceny następuje na podstawie informacji o cenach paliwa obowiązujących w dniu dostawy. Zamawiający zweryfikuje cenę jednostkową po każdorazowej dostawie na podstawie cen producenta/importera, zamieszczonych na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej producenta/importera z dnia dostawy, dowodu dostawy załączanego do faktury przez Wykonawcę oraz upustu Wykonawcy.

Cena dostawy 1 litra oleju napędowego grzewczego zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostaw i wyładunku.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować (pisemnie) Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 07 stycznia 2020 roku do godz. 12:00 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego – Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu, ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec (sekretariat) lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VII.   Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w dniu 07 stycznia 2020 r. o godz. 12.10
w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego - Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu,
ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec (gabinet Dyrektora).

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Joanna Schubert tel. 75 731 72 25

VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie do 3 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

Załączniki:

 Formularz ofertowy

Wzór umowy