Blue Flower

Zakład Obsługi Szkół funkcjonuje od 29 czerwca 2007 r. Powołany został Uchwałą Nr XII/67/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2007 r.

 
       Do podstawowego zakresu działania Zakładu należy realizacja zadań ustawowych z zakresu systemu oświaty nałożonych na Gminę Nowogrodziec, jako organu prowadzącego jednostki oświatowe. Do zadań tych należy w szczególności:
  1. opracowywanie koncepcji i planów kształtowania sieci placówek oświatowych i ich
    struktury przy współpracy z dyrektorami szkół, organami samorządu gminy i państwowymi władzami oświatowymi,
  2. opiniowanie projektów organizacyjnych pod kątem ich zgodności z planami finansowymi,
  3. współpraca z dyrektorami szkół, gimnazjów, przedszkola, organami samorządu gminy,służbami Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, państwowymi władzami oświatowymi oraz innymi organami władzy i instytucjami w sprawach dotyczących zapewnienia właściwych warunków pracy, nauki, wychowania i opieki w placówkach oświatowych oraz dowozu uczniów do szkół,
  4. prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniami własnymi samorządu gminy jako organu prowadzącego szkoły podstawowe, gimnazja i oddziały przedszkolne,
  5. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej przez jednostki oświaty, prowadzone przez Gminę Nowogrodziec.

      Szczegółowy zakres działania jednostki, jak również strukturę organizacyjną określa Statut Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu,  nadany uchwałą Nr XII/68/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2007r.