Blue Flower

Nowogrodziec, dnia 20 grudnia 2019 r.

ZP.272.2.2019

INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019, poz. 1843) Zamawiający uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.2.2019 na zadanie pod nazwą: „Świadczenie usług cateringowych dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w roku 2020” wybrano ofertę:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne

Jan Nawratil,
ul. Szkolna 10
59-726 Świętoszów

Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteriami wyboru były najniższa cena brutto za 1 dzień żywienia oraz warunki płatności, a Wykonawca zadania przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100.


II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

W zakresie zadania złożone zostały oferty przez firmy:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium cena Liczba punktów w kryterium warunki płatności Razem

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne Jan Nawratil,
ul. Szkolna 10
59-726 Świętoszów

60,00

40,00

100,00