Blue Flower

                 Nowogrodziec, 16 grudnia 2019 roku

ZP.271.2.2019

INFORMACJA

 

Z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na realizację zadania pn.

Świadczenie usług cateringowych dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w roku 2020

 

 

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019, poz. 1843), Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu  informuje:

 

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania: 491.700,00

 

2) Dane dotyczące Wykonawców, którzy złożyli oferty do upływu terminu składania ofert:

 

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Oferowana cena brutto za 1 dzień żywienia Oferowany termin płatności Termin wykonania

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne Jan Nawratil,
ul. Szkolna 10 
59-726 Świętoszów

2.331,06

28 dni od daty doręczenia faktury

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony

w SIWZ