Blue Flower

 

Nowogrodziec, dnia 10 grudnia 2019 roku

                                                                                                                                                                WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług cateringowych dla dzieci
z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w roku 2020”

Niniejszym informuję, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ polegającej na zmianie w sposobie obliczenia ceny w związku z tym, że Zamawiający nie wymaga odbioru odpadów pokonsumpcyjnych.

W związku z powyższym SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

 

I. W SIWZ jest (stan przed modyfikacją):

21 - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

21.4. Przy kalkulacji ceny Wykonawca powinien brać pod uwagę:

21.4.1. Wsad do kotła w kwocie 7,00 zł brutto

21.4.2. Koszt usługi obejmujący m.in. koszty przygotowania posiłków we własnym lokalu przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, koszty transportu, koszty osprzętu (termosy, pojemniki itp. oraz ich odbiór, mycie i wyparzenie), dostarczenie jadłospisu, usunięcie z miejsc dostaw posiłków pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych itp.)

W SIWZ ma być (stan po modyfikacji):

21 - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

 

21.4. Przy kalkulacji ceny Wykonawca powinien brać pod uwagę:

21.4.1. Wsad do kotła w kwocie 7,00 zł brutto

21.4.2. Koszt usługi obejmujący m.in. koszty przygotowania posiłków we własnym lokalu przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, koszty transportu, koszty osprzętu (termosy, pojemniki itp. oraz ich odbiór, mycie i wyparzenie), dostarczenie jadłospisu, usunięcie z miejsc dostaw posiłków pojemników itp.)

Zmiany nie powodują przedłużenia terminu składania ofert.