Blue Flower

Nowogrodziec, dnia 23 grudnia 2019 roku

ZP.271.2.2019

INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

I. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:
„Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku 2020” wybrano oferty:

 

dla zadania nr 1, 2, 3 i 5

                                                                                                                Ekonaft Bolesławiec Sp z o.o.

                                                                                                                        ul. Kościuszki 60

59-700 Bolesławiec

 

Uzasadnienie: Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca przedstawił ofertę, która dla zadań nr 1, 2 , 3 i 5 otrzymała maksymalną ilość punktów – 100.

dla zadania nr 4:

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5.

 

Uzasadnienie: Na w/w zadanie zostały złożone oferty o tej samej cenie. W związku z powyższym Zamawiający wezwał Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy złożyli oferty dodatkowe o takiej samej cenie.


 

II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

W zakresie zamówienia złożone zostały oferty przez firmy:

 

1) KDM Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Krępice, ul. Wrocławska 44, 55-330 Miękinia

W/w firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena brutto oferty 100% uzyskała:

w zakresie zadania nr 1 - 98,06 punktów

w zakresie zadania nr 2 – 98,06 punktów

w zakresie zadania nr 3 – 97,74 punktów

w zakresie zadania nr 4 – 100,00 punktów

w zakresie zadania nr 5 – 98,39 punktów

 

2) Gaz Petrol Sp. z o.o., ul. Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie

W/w firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena brutto oferty 100% uzyskała:

w zakresie zadania nr 1 - 99,67 punktów

w zakresie zadania nr 2 – 99,67 punktów

w zakresie zadania nr 3 – 99,34 punktów

w zakresie zadania nr 4 – 100,00 punktów

w zakresie zadania nr 5 – 98,39 punktów

 

3) EKONAFT Bolesławiec Sp. z o.o., ul. Kościuszki 60, 59-700 Bolesławiec.

W/w firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena brutto oferty 100% uzyskała:

w zakresie zadania nr 1 - 100,00 punktów

w zakresie zadania nr 2 – 100,00 punktów

w zakresie zadania nr 3 – 100,00 punktów

w zakresie zadania nr 4 –   99,36 punktów

w zakresie zadania nr 5 – 100,00 punktów

Nowogrodziec, dnia 20 grudnia 2019 r.

ZP.272.2.2019

INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019, poz. 1843) Zamawiający uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.2.2019 na zadanie pod nazwą: „Świadczenie usług cateringowych dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w roku 2020” wybrano ofertę:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne

Jan Nawratil,
ul. Szkolna 10
59-726 Świętoszów

Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteriami wyboru były najniższa cena brutto za 1 dzień żywienia oraz warunki płatności, a Wykonawca zadania przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100.


II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

W zakresie zadania złożone zostały oferty przez firmy:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium cena Liczba punktów w kryterium warunki płatności Razem

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne Jan Nawratil,
ul. Szkolna 10
59-726 Świętoszów

60,00

40,00

100,00

                 Nowogrodziec, 16 grudnia 2019 roku

ZP.271.2.2019

INFORMACJA

 

Z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na realizację zadania pn.

Świadczenie usług cateringowych dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w roku 2020

 

 

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019, poz. 1843), Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu  informuje:

 

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania: 491.700,00

 

2) Dane dotyczące Wykonawców, którzy złożyli oferty do upływu terminu składania ofert:

 

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Oferowana cena brutto za 1 dzień żywienia Oferowany termin płatności Termin wykonania

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne Jan Nawratil,
ul. Szkolna 10 
59-726 Świętoszów

2.331,06

28 dni od daty doręczenia faktury

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony

w SIWZ

Informacja z otwarcia ofert dot. zadania pn.:

Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych

Gminy Nowogrodziec w roku 2020

                                                       

                                Nowogrodziec, 13 grudnia 2019 roku

ZP.271.1.2019

INFORMACJA 

Z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku 2020

 

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019, poz. 1843), Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu  informuje:

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania: 276.752,00 zł, w tym:

1) Zadanie nr 1 – 90.000,00

2) Zadanie nr 2 – 50.420,00

3) Zadanie nr 3 – 56.332,00

4) Zadanie nr 4 – 40.000,00

5) Zadanie nr 5 – 40.000,00

  

2) Dane dotyczące Wykonawców, którzy złożyli oferty do upływu terminu składania ofert:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena netto producenta/importera za 1 litr oleju w dniu 04.12.2019 Stały upust w zł od ceny netto producenta za zakup i dostawę 1 litra oleju Cena brutto za 1 litr oleju
1

KDM Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Krępice, ul. Wrocławska 44

55-330 Miękinia

Zadanie nr 1 - 2,66 zł Zadanie nr 2 - 2,66 zł Zadanie nr 3 - 2,66 zł Zadanie nr 4 - 2,66 zł Zadanie nr 5 - 2,66 zł Zadanie nr 1 - 0,14 zł Zadanie nr 2 - 0,14 zł Zadanie nr 3 - 0,14 zł Zadanie nr 4 - 0,14 zł Zadanie nr 5 - 0,14 zł Zadanie nr 1 - 3,10 zł Zadanie nr 2 - 3,10 zł Zadanie nr 3 - 3,10 zł Zadanie nr 4 - 3,10 zł Zadanie nr 5 - 3,10 zł
2

Gaz Petrol Sp. z o.o

ul. 1 Maja 90

     55-080 Kąty Wrocławskie

Zadanie nr 1 - 2,66 zł Zadanie nr 2 - 2,66 zł Zadanie nr 3 - 2,66 zł Zadanie nr 4 - 2,66 zł Zadanie nr 5 - 2,66 zł Zadanie nr 1 - 0,18 zł Zadanie nr 2 - 0,18 zł Zadanie nr 3 - 0,18 zł Zadanie nr 4 - 0,14 zł Zadanie nr 5 - 0,14 zł Zadanie nr 1 - 3,05 zł Zadanie nr 2 - 3,05 zł Zadanie nr 3 - 3,05 zł Zadanie nr 4 - 3,10 zł Zadanie nr 5 - 3,10 zł
3

EKONAFT Bolesławiec Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 60

59-700 Bolesławiec

Zadanie nr 1 - 2,66 zł Zadanie nr 2 - 2,66 zł Zadanie nr 3 - 2,66 zł Zadanie nr 4 - 2,66 zł Zadanie nr 5 - 2,66 zł Zadanie nr 1 - 0,18 zł Zadanie nr 2 - 0,18 zł Zadanie nr 3 - 0,18 zł Zadanie nr 4 - 0,12 zł Zadanie nr 5 - 0,18 zł Zadanie nr 1 - 3,05 zł Zadanie nr 2 - 3,05 zł Zadanie nr 3 - 3,05 zł Zadanie nr 4 - 3,12 zł Zadanie nr 5 - 3,05 zł

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym jako producenta/importera oferowanego oleju opałowego wskazali PKN Orlen S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, www.orlen.pl

 

Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2020 do 31.12.2020

 

Nowogrodziec, dnia 10 grudnia 2019 roku

                                                                                                                                                                WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług cateringowych dla dzieci
z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w roku 2020”

Niniejszym informuję, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ polegającej na zmianie w sposobie obliczenia ceny w związku z tym, że Zamawiający nie wymaga odbioru odpadów pokonsumpcyjnych.

W związku z powyższym SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

 

I. W SIWZ jest (stan przed modyfikacją):

21 - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

21.4. Przy kalkulacji ceny Wykonawca powinien brać pod uwagę:

21.4.1. Wsad do kotła w kwocie 7,00 zł brutto

21.4.2. Koszt usługi obejmujący m.in. koszty przygotowania posiłków we własnym lokalu przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, koszty transportu, koszty osprzętu (termosy, pojemniki itp. oraz ich odbiór, mycie i wyparzenie), dostarczenie jadłospisu, usunięcie z miejsc dostaw posiłków pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych itp.)

W SIWZ ma być (stan po modyfikacji):

21 - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

 

21.4. Przy kalkulacji ceny Wykonawca powinien brać pod uwagę:

21.4.1. Wsad do kotła w kwocie 7,00 zł brutto

21.4.2. Koszt usługi obejmujący m.in. koszty przygotowania posiłków we własnym lokalu przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, koszty transportu, koszty osprzętu (termosy, pojemniki itp. oraz ich odbiór, mycie i wyparzenie), dostarczenie jadłospisu, usunięcie z miejsc dostaw posiłków pojemników itp.)

Zmiany nie powodują przedłużenia terminu składania ofert.