Blue Flower

Informacja z otwarcia ofert dot. zadania pn.:

„Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec

w roku szkolnym 2020/2021”

 

 

                                                                                                                                                                                                         Nowogrodziec,  24 lipca 2020 roku

ZP.271.8.2020

 

INFORMACJA

 

Z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

„Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec

w roku szkolnym 2020/2021”

 

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843), Gmina i Miasto Nowogrodziec informuje:

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania:

Zadanie nr 1: 233.881,00 zł, w tym:

Część nr 1 –    91.965,00

Część nr 2 –    13.862,00

Część nr 3 –    38.360,00

Część nr 4 –    39.252,00

Część nr 5 –    50.442,00

Zadanie nr 2: 141.119,00 zł, w tym:

Część nr 1 – 64.126,00

Część nr 2 – 76.993,00

 

Razem:          375.000,00 zł

2) Dane dotyczące Wykonawców, którzy złożyli oferty do upływu terminu składania ofert:


 

 

 

 

 

a) Cena

Nr oferty Wykonawca   Zadanie 1   Zadanie 2
Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5 Razem   Część 1 Część 2
1

TOMADA Sp.J. Bożejowice 1K

59-700 Bolesławiec

Brak tabeli z wyliczeniem ceny brutto na poszczególne części Brak tabeli z wyliczeniem ceny brutto na poszczególne części Brak tabeli z wyliczeniem ceny brutto na poszczególne części Brak tabeli z wyliczeniem ceny brutto na poszczególne części Brak tabeli z wyliczeniem ceny brutto na poszczególne części

238 950,00

5,50

5,50

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o. ul. Modłowa 8

59-700 Bolesławiec

95 200,00

8 400,00

65 800,00

33 600,00

46 500,00

249 500,00

------

-----

3

 Busiki Zasańscy Sp. J. Wykroty ul. Kolejowa 7

59-730 Nowogrodziec

103 360,00

10 800,00

48 960,00

42 000,00

46 500,00

251 620,00

 

5,73

5,73

4 Konsorcjum Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski ul. Świętokrzyska 9/4 59-220 Legnica oraz DKBUS TRAVEL Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 9/4 59-220 Legnica

109 480,00

9 660,00

70 500,00

48 960,00

49 910,00

288 510,00

 

------

------

                       

b) Warunki płatności:

Nr oferty Wykonawca Zadanie 1   Zadanie 2
Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5 Część 1 Część 2
1

TOMADA Sp.J. Bożejowice 1K

59-700 Bolesławiec

30 dni

30 dni

30 dni

30 dni

30 dni

30  dni

30 dni

2

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BOLESŁAWCU SP. Z O.O. ul. Modłowa 8

59-700 Bolesławiec

14 dni

14 dni

14 dni

14 dni

14 dni

------

------

3

 Busiki Zasańscy Sp. J. Wykroty ul. Kolejowa 7

59-730 Nowogrodziec

28 dni

28 dni

28 dni

28 dni

28 dni

 

28 dni

28 dni

  Konsorcjum Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski ul. Świętokrzyska 9/4 59-220 Legnica oraz DKBUS TRAVEL Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 9/4 59-220 Legnica

28 dni

28 dni

28 dni

28 dni

28 dni

 

------

------

c) Czas podstawienia autobusu zastępczego:

Nr oferty Wykonawca Zadanie 1   Zadanie 2
Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5 Część 1 Część 2
1

TOMADA Spółka Jawna Bożejowice 1K

59-700 Bolesławiec

55 min

55 min

55 min

55 min

55 min

55 min

55 min

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o. ul. Modłowa 8

59-700 Bolesławiec

20 min

20 min

20 min

20 min

20 min

------

------

3

 Busiki Zasańscy Sp. J. Wykroty ul. Kolejowa 7

59-730 Nowogrodziec

Poniżej 45 minut

Poniżej 45 minut

Poniżej 45 minut

Poniżej 45 minut

Poniżej 45 minut

 

Poniżej 45 minut

Poniżej 45 minut

  Konsorcjum Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski ul. Świętokrzyska 9/4 59-220 Legnica oraz DKBUS TRAVEL Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 9/4 59-220 Legnica

44 min

44 min

44 min

44 min

44 min

 

------

------

 

d) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z zapisem przedstawionym w SIWZ

Nowogrodziec, dnia 23 lipca 2020 roku

                                                                                                                                   WYKONAWCY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku szkolnym 2020/2021”

dnia 23 lipca 2020 roku wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie:

„Proszę o informację, czy do przystąpienia do przetargu można złożyć polisy ubezpieczeniowe autokarów wymienionych w formularzu, dopiero po wygraniu przetargu będzie można zawrzeć nową polisę o której mowa w specyfikacji do przetargu na przewóz dzieci do szkół”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Złożona wraz z ofertą polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, powinna potwierdzać, że na dzień składania ofert Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Złożenie polisy zawartej po upływie terminu składania ofert skutkuje niespełnieniem warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym złożenie polisy ubezpieczeniowej autokarów nie spełnia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Nowogrodziec, dnia 23 grudnia 2019 roku

ZP.271.2.2019

INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

I. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:
„Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku 2020” wybrano oferty:

 

dla zadania nr 1, 2, 3 i 5

                                                                                                                Ekonaft Bolesławiec Sp z o.o.

                                                                                                                        ul. Kościuszki 60

59-700 Bolesławiec

 

Uzasadnienie: Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca przedstawił ofertę, która dla zadań nr 1, 2 , 3 i 5 otrzymała maksymalną ilość punktów – 100.

dla zadania nr 4:

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5.

 

Uzasadnienie: Na w/w zadanie zostały złożone oferty o tej samej cenie. W związku z powyższym Zamawiający wezwał Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy złożyli oferty dodatkowe o takiej samej cenie.


 

II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

W zakresie zamówienia złożone zostały oferty przez firmy:

 

1) KDM Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Krępice, ul. Wrocławska 44, 55-330 Miękinia

W/w firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena brutto oferty 100% uzyskała:

w zakresie zadania nr 1 - 98,06 punktów

w zakresie zadania nr 2 – 98,06 punktów

w zakresie zadania nr 3 – 97,74 punktów

w zakresie zadania nr 4 – 100,00 punktów

w zakresie zadania nr 5 – 98,39 punktów

 

2) Gaz Petrol Sp. z o.o., ul. Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie

W/w firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena brutto oferty 100% uzyskała:

w zakresie zadania nr 1 - 99,67 punktów

w zakresie zadania nr 2 – 99,67 punktów

w zakresie zadania nr 3 – 99,34 punktów

w zakresie zadania nr 4 – 100,00 punktów

w zakresie zadania nr 5 – 98,39 punktów

 

3) EKONAFT Bolesławiec Sp. z o.o., ul. Kościuszki 60, 59-700 Bolesławiec.

W/w firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena brutto oferty 100% uzyskała:

w zakresie zadania nr 1 - 100,00 punktów

w zakresie zadania nr 2 – 100,00 punktów

w zakresie zadania nr 3 – 100,00 punktów

w zakresie zadania nr 4 –   99,36 punktów

w zakresie zadania nr 5 – 100,00 punktów

Nowogrodziec, dnia 20 grudnia 2019 r.

ZP.272.2.2019

INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019, poz. 1843) Zamawiający uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.2.2019 na zadanie pod nazwą: „Świadczenie usług cateringowych dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w roku 2020” wybrano ofertę:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne

Jan Nawratil,
ul. Szkolna 10
59-726 Świętoszów

Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteriami wyboru były najniższa cena brutto za 1 dzień żywienia oraz warunki płatności, a Wykonawca zadania przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100.


II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

W zakresie zadania złożone zostały oferty przez firmy:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium cena Liczba punktów w kryterium warunki płatności Razem

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne Jan Nawratil,
ul. Szkolna 10
59-726 Świętoszów

60,00

40,00

100,00

                 Nowogrodziec, 16 grudnia 2019 roku

ZP.271.2.2019

INFORMACJA

 

Z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na realizację zadania pn.

Świadczenie usług cateringowych dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w roku 2020

 

 

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019, poz. 1843), Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu  informuje:

 

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania: 491.700,00

 

2) Dane dotyczące Wykonawców, którzy złożyli oferty do upływu terminu składania ofert:

 

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Oferowana cena brutto za 1 dzień żywienia Oferowany termin płatności Termin wykonania

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne Jan Nawratil,
ul. Szkolna 10 
59-726 Świętoszów

2.331,06

28 dni od daty doręczenia faktury

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony

w SIWZ