Blue Flower

 

Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ,  załączniki oraz wszelkie informacje zamieszczane przez Zamawiającego dotyczące powyższego postępowania są dostępne na stronie prowadzonego postępowania : 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cb8e8a51-0dad-4c7b-8867-77f68c0bf7bc