Blue Flower

Nowogrodziec, 17 grudnia 2020 roku

ZP.271.2.2020

INFORMACJA

Z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na realizację zadania pn.

Świadczenie usług cateringowych dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w roku 2021

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019, poz. 1843), Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu  informuje:

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania: 491.700,00

2) Dane dotyczące Wykonawców, którzy złożyli oferty do upływu terminu składania ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Oferowana cena brutto za 1 dzień żywienia

Oferowany termin płatności

Termin wykonania

 

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne Jan Nawratil,
ul. Świerkowa 10 A
59-726 Świętoszów

2.854,60

28 dni od daty doręczenia faktury

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony

w SIWZ