Blue Flower

Nowogrodziec, dnia 17 sierpnia 2020 roku

ZP. 271.10.2020

INFORMACJA O WYNIKU

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843), Zamawiający uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.10.2020 na zadanie pod nazwą: „Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku szkolnym 2020/2021” wybrano oferty:

Nr zadania Rozstrzygnięcie Uzasadnienie

Zadanie

nr 1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.

ul. Modłowa 8

59-700 Bolesławiec

Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100.

Zadanie

nr 2

Busiki Zasańscy Spółka Jawna

Wykroty, ul. Kolejowa 7

59-730 Nowogrodziec

Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM

Nr oferty Wykonawca Liczba pkt w kryterium cena Liczba pkt w kryterium termin płatności Liczba pkt w kryterium czas podstawienia autobusu/busa zastępczego Razem
ZADANIE NR 1
1 Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski 55,59 20 20 95,59
2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu

Sp. z o.o.

60,00 20 20 100,00
3 Busiki Zasańscy Spółka Jawna 57,57 20 20 97,57
4 Tomada Spółka Jawna 58,49 20 10 88,49
ZADANIE NR 2
1 Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski 54,73 20 20 94,73
2 Busiki Zasańscy 60,00 20 20 100,00
3 Tomada Spółka Jawna 54,44 20 10 84,44

INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) Zamawiający zawiadamia, że nie wykluczył żadnego z Wykonawców.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że nie odrzucono żadnej oferty

………………………………………

                                                                                             (pieczątka i podpis Kierownika Zamawiającego)

Sporz. K. Ziółkowska