Blue Flower

Nowogrodziec, dnia 21 grudnia 2020 roku

ZP.271.1.2020

INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:
„Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec

w roku 2021” wybrano oferty:

dla zadania nr 3 :

Ekonaft Bolesławiec Sp z o.o.

ul. Kościuszki 60

59-700 Bolesławiec

Uzasadnienie: Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca przedstawił ofertę, która dla zadania nr 3 otrzymała maksymalną ilość punktów – 100.

dla zadania nr 4 i 5:

Gaz Petrol Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

Uzasadnienie: Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca przedstawił ofertę, która dla zadań nr 4 i 5 otrzymała maksymalną ilość punktów – 100.

dla zadania nr 1 i 2:

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5.

Uzasadnienie: Na w/w zadanie zostały złożone oferty o tej samej cenie. W związku z powyższym Zamawiający wezwał Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy złożyli oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

W zakresie zamówienia złożone zostały oferty przez firmy:

1) EKONAFT Bolesławiec Sp. z o.o., ul. Kościuszki 60, 59-700 Bolesławiec.

W/w firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena brutto oferty 100% uzyskała:

w zakresie zadania nr 1  100,00 punktów

w zakresie zadania nr 2 – 100,00 punktów

w zakresie zadania nr 3 – 100,00 punktów

w zakresie zadania nr 4 – 97,62 punktów

w zakresie zadania nr 5 – 97,62 punktów

2) Gaz Petrol Sp. z o.o., ul. Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie

W/w firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena brutto oferty 100% uzyskała:

w zakresie zadania nr 1  100,00 punktów

w zakresie zadania nr 2 – 100,00 punktów

w zakresie zadania nr 3 – 99,59 punktów

w zakresie zadania nr 4 – 100,00 punktów

w zakresie zadania nr 5 – 100,00 punktów