Blue Flower

Nowogrodziec, dnia 18 grudnia 2020 r.

ZP.272.2.2020

INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019, poz. 1843) Zamawiający uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
nr ZP.271.2.2020 na zadanie pod nazwą: „Świadczenie usług cateringowych dla dzieci
z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w roku 2021” wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne

Jan Nawratil,
ul. Szkolna 10
59-726 Świętoszów

Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteriami wyboru były najniższa cena brutto za 1 dzień żywienia oraz warunki płatności, a Wykonawca zadania przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100.


II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

W zakresie zadania złożone zostały oferty przez firmy:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium warunki płatności

Razem

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne Jan Nawratil,
ul. Szkolna 10
59-726 Świętoszów

 

60,00

 

40,00

 

100,00