Blue Flower

Plan postępowań na rok 2022 w Zakładzie Obsłógi Szkół w Nowogrodźcu

 Plan Postępowań

Raport dostępności dostępny pod LINKIEM.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu.
 
Dostępność cyfrowa
Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do BIPu:  http://www.bip-gzosznowogrodziec.pl/

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu (w skrócie ZOSZ w Nowogrodźcu):

Telefon: +48 75 731 7118
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny: ul. Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2019r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.03.2021 r.

Strona internetowa http://www.bip-gzosznowogrodziec.pl/  nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie publikacje nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 04.04.2019 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZOSZu w Nowogrodźcu.
zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych: zostały opublikowane przed 04.04.2019 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZOSZ w Nowogrodźcu. Hiperłącza nie mają nadanych tytułów.

Strona nie posiada ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami:
- możliwość wydrukowania treści artykułów, po kliknięciu przycisku drukuj pokazuje się okno z wersją tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek, bez grafiki tła itp.,
- możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie,
- podstawowe informacje o Bibliotece w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu,
- wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
- możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.
- możliwości wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte i zielone litery),
- wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
- możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony,
- podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.

Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG 2.1, narzędzi sprawdzających treść oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika ZOSZ w Nowogrodźcu.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-28.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W Zakładzie Obsługi Szkół w Nowogrodźcu do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został P. Janusz Wyspiański, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
telefon: +48 600 246 497 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., kodeksu postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Siedziba Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu przy ul. Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec
spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu mieści się na parterze zajmowanego budynku.
Prowadzi do niego wejście z parkingu z tyłu budynku.
Do wnętrza wchodzi się przez schody oraz drzwi otwierane ręcznie.
Aby dostać się do korytarzy na parterze, należy pokonać schody bez podjazdu. Możliwe jest zapewnienie asysty przy wchodzeniu po schodach pracownika ZOSZu, poprzedzone wcześniejszym uzgodnieniem telefonicznym (75 731 7118)
bądź mailowym (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) daty i godziny wizyty.

Dalsze przemieszczanie się po biurach ZOSZu możliwe jest również przy asyście i pomocy pracownika.

Dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością w tym ruchową, wadą wzroku, słuchu, neurologiczną, związaną z wiekiem, a także kobiet w ciąży, osób z dziećmi, osób z większym bagażem, wszystkich osób mających większe potrzeby związane z samodzielnym poruszaniem się  i załatwianiem celu wizyty, są przewidziane w planie wdrożenie wymagań ustawy o dostępności. 

W głównym budynku jest toaleta nie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:Budynek Główny Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu,
przy ul. Asnyka 53/1, 59-730 NowogrodziecWszyscy pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zasad obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami – klienta z niepełnosprawnością.
W ZOSZu w Nowogrodźcu działa usługa Asystenta osoby z niepełnosprawnością, dzięki której osoba niepełnosprawna może uzyskać pomoc w dotarciu do wybranego działu oraz skorzystaniu z oferowanych zbiorów i usług.

Nowogrodziec, dnia 22 lutego 2021 roku

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu do 130 000 zł

Zamawiający – Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu – uprzejmie informuje,
że w postępowaniu na zadanie pn.
Wybór instytucji finansowej zarządzającej
i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Zakładu Obsługi Szkół
w Nowogrodźcu oraz jednostek oświatowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym”,
w porozumieniu Zamawiającego z reprezentantem osób zatrudnionych, reprezentantem Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty
i Instytucji Kultury w Powiecie Bolesławieckim oraz reprezentantami Związku Nauczycielstwa Polskiego (Zarząd Oddziału w Nowogrodźcu),
wybrano ofertę:

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

W poniższym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęło 6 ofert:

1. Pocztylion – Arka PTE SA,

2. Nationale – Nederlanden PTE SA,

3. BNP Parinas TFI SA,

4. TFI PZU SA,

5. Millennium TFI SA,

6. Aviva Investors Poland TFI SA,

z czego jedna oferta nie spełniła wymogów formalnych, określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 5 lutego 2021 roku i została odrzucona.

Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokonał na podstawie porównania
i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem: warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywności w zarządzaniu aktywami, doświadczenia
w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi oraz obsługi procesu wdrożenia PPK, a także mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.