Blue Flower

Ogłoszenie nr 570239-N-2020 z dnia 2020-08-06 r.

Gmina Nowogrodziec: Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku szkolnym 2020/2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu - jednostka organizacyjna Zamawiającego
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowogrodziec, krajowy numer identyfikacyjny 23082158100000, ul. Rynek  1 , 59-730  Nowogrodziec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 380 660, , e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., , faks 757 316 416.
Adres strony internetowej (URL): www.nowogrodziec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.bip-gzosznowogrodziec.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.bip-gzosznowogrodziec.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, pocztą, kurierem
Adres:
Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu, ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku szkolnym 2020/2021
Numer referencyjny: ZP.271.10.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do jednostek oświatowych wskazanych w załączniku nr 1 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu, w dni robocze z wyjątkiem sobót, , świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603 ze zm.). Zadanie nr 1 – Dowóz uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy Nowogrodziec: (postanowienia wspólne dla wszystkich części). Szczegółowy wykaz tras i przystanków oraz ilość uczniów korzystających z dowozu zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, jednak cena za jeden bilet miesięczny jest niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę liczby dowożonych uczniów na poszczególnych trasach o ± 10%. Kursy ranne – dowóz uczniów do poszczególnych szkół podstawowych na godzinę 8.00 oraz 8.50. Kursy powrotne – odwóz uczniów z poszczególnych szkół podstawowych w godzinach od 12.00 do 16.00. Najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu rozkłady jazdy z poszczególnych miejscowości, obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 (dotyczy zarówno kursów porannych, jak i popołudniowych). Rozkłady jazdy winny być zaakceptowane przez Dyrektora Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu na 5 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego. Ustalając rozkład jazdy należy wziąć pod uwagę, także te przystanki, na których wsiadają dzieci nieobjęte dowozem gminnym, a którym rodzice we własnym zakresie finansują dowóz. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na:a) skróceniu godzin nauki lub innej zmiany wynikającej z organizacji roku szkolnego;b) odpracowaniu zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę lub z innych przyczyn, Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o zmianie terminu dowozu lub odwozu uczniów.Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny, sprawny i bezawaryjny dowóz i odwóz uczniów wg ustalonego rozkładu jazdy autobusów/busów. Zamawiający opuszcza możliwość zorganizowania przewozu uczniów w połączeniu z przewozami otwartymi. Wykonawca będzie co miesiąc wystawiał dla uczniów i opiekunów imienny dokument potwierdzający prawo do korzystania z określonego dowozu z uwzględnieniem ulg ustawowych przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018r., poz. 295). Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018r., poz. 939 ze zm.) dokumentem uprawniającym do ulg ustawowych są legitymacja szkolna oraz zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Bilet uprawnia uczniów do podróżowania każdym autobusem, którym Wykonawca świadczy usługę, bez względu na wpisaną na nim godzinę. Autobusy/busy Wykonawcy muszą być oznakowane, zgodnie z odrębnymi przepisami, tablicą informacyjną, iż przewożone są dzieci (tablica barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej). Niedopuszczalne jest, aby w autobusie jechała większa liczba dzieci niż liczba miejsc siedzących przeznaczonych dla pasażerów (według dowodu rejestracyjnego pojazdu). Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli oznakowania autobusów wykonujących kursy dowozu uczniów przez upoważnionego pracownika. Wykonawca gwarantuje, iż w sytuacji awaryjnej na własny koszt zabezpieczy zastępczy środek transportu, w sposób zapewniający dowóz uczniów do szkół w czasie do 1 godziny od chwili wystąpienia awarii. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego (awaria, stłuczka itp.) lub utrudnień w ruchu powodujących opóźnienie lub brak możliwości przyjazdu autobusu, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować telefonicznie Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu (te. 75 731 72 25) o wystąpieniu takiego zdarzenia, z podaniem trasy autobusu w celu umożliwienia bieżącego informowania jednostek oświatowych, których zdarzenie dotyczy. Ustalona długość tras, wykaz i ilość kursów, przystanki, miejscowości oraz ilość dzieci może ulec zmianie w zależności od zatwierdzonego rozkładu zajęć lekcyjnych w szkołach. W zależności od tego zmianie ulegać będzie wynagrodzenie Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za opiekę i bezpieczeństwo dzieci w czasie przewozu oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu w następujący sposób: po zatrzymaniu pojazdu na każdym przystanku opiekun wysiada jako pierwszy, pilnuje dzieci wsiadające/wysiadające, po czym jako ostatni wsiada do autobusu. Podczas przewozu uczniów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić opiekę uczniom w każdym pojeździe, który wykonuje usługę. Opiekę nad dziećmi może sprawować osoba pełnoletnia dająca rękojmię bezpiecznego dojazdu dzieci do placówki oświatowej. Obowiązki opiekuna są określone we wzorze umowy stanowiącym Część II SIWZ. W celu identyfikacji osób sprawujących opiekę w autobusie, Wykonawca wyposaży te osoby w kamizelki odblaskowe, które opiekunowie winni nosić w czasie pełnienia obowiązków opiekuńczych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości braku opiekuna w autobusie. Każdy przypadek braku opiekuna zostanie udokumentowany przez pracowników jednostek oświatowych odpowiedzialnych za odbiór dzieci z przystanku protokołem, zatwierdzonym przez Dyrektora jednostki oświatowej oraz Dyrektora Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kary umownej. W przypadku stwierdzenia braku opiekuna w autobusie, kierowca powinien niezwłocznie poinformować Wykonawcę o wystąpieniu takiego zdarzenia, Wykonawca zaś jest zobowiązany niezwłocznie poinformować telefonicznie o tym Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu, z podaniem trasy autobusu, w celu umożliwienia bieżącego informowania jednostek oświatowych, których zdarzenie dotyczy. Najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2020 roku Wykonawca zobowiązany jest poinformować Dyrektora Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu o imionach i nazwiskach opiekunów w poszczególnych autobusach oraz podać numery telefonów do kontaktów. Zamawiający oświadcza, że Dokument „Wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i podmiotów współpracujących z Zakładem Obsługi Szkół w Nowogrodźcu” stanowi przyjęty i obowiązujący, optymalny i zgodny z przepisami prawa standard przetwarzania informacji zawierających dane osobowe w związku z realizacją zawieranych umów. Zadanie nr 2 – Dowóz uczniów do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo (1 osoba na wózku inwalidzkim) wraz z zapewnieniem opieki z miejsca zamieszkania do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu, ul. Bankowa 8 z następujących miejscowości: 1) Wykroty – 2 osoby; 2) Czerna – 2 osoby;3) Gierałtów – 2 osoby;3) Parzyce – 1 osoba; 4) Nowogrodziec – 4 osoby (w tym jedna osoba na wózku inwalidzkim);5) Milików – 1 osoba;6) Zebrzydowa – 1 osoba;7) Nowa Wieś - 1 osoba;8) Kierżno – 1 osoba;9) Gościszów – 1 osoba. Planowane trasy dowozu Trasa nr 1: Przystanek Ilość dzieci 1) Gierałtów 2) Nowogrodziec, ul. Chrobrego 3) Nowogrodziec Stadion 2 1 (dziecko na wózku) 2 4) Nowogrodziec EKO 5) Parzyce przy posesji nr 23 1 1 6) Milików 7) Gościszów szkoła 1 1 7) Bolesławiec PZSiPS Szacunkowa ilość kilometrów 36 9 Trasa nr 2: Przystanek Ilość dzieci 1) Wykroty 2) Czerna kościół 3) Zebrzydowa skład opału 4) Kierżno Autostrada 5) Nowa Wieś 6) Bolesławiec PZSiPS 2 2 1 1 1 Szacunkowa ilość kilometrów 41 7 Ostateczna liczba dzieci zostanie podana Wykonawcy pod koniec sierpnia, gdy Gmina uzyska listę dzieci uczęszczających do PZSiPS w Bolesławcu. Wówczas zatwierdzona zostanie także ostateczna trasa przejazdu oraz rozkład jazdy. Dzieci będą dowożone codziennie od poniedziałku do piątku. Wykonawca zapewni także dowóz w przypadku odpracowywania przez szkołę w sobotę zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy po uprzednim zleceniu Zamawiającego. Dzieci będą zabierane z miejscowości, w której mieszkają, z przystanków ustalonych po uzgodnieniu optymalnej trasy przejazdu. Dziecko poruszające się na wózku należy odebrać z miejsca zamieszkania spod domu. W przypadku dzieci zamieszkałych w Parzycach należy uwzględnić przejazd przez całe Parzyce od przystanku Parzyce (kierunek Bolesławiec) drogą do Nowogrodźca (wjazd do Nowogrodźca od ulicy Młyńskiej) lub odwrotnie. Długość trasy liczona jest od pierwszego przystanku miejsca wsiadania pierwszego dziecka) do docelowej placówki oświatowej. Dzieci należy dowieźć na godzinę 8 rano, godzina odwozu zostanie ustalona na początku roku szkolnego po uzyskaniu ich rozkładu zajęć w ośrodku. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godziny odjazdu busa/autobusu z Bolesławca w poszczególne dni, w przypadku, gdy zajęcia w danym dniu trwają krócej lub, gdy wynika to z rozkładu zajęć dzieci. Z uwagi na dziecko poruszające się na wózku, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia busa/autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd powinien być wyposażony w odpowiedni, atestowany sprzęt, ułatwiający wsiadanie i wysiadanie dzieci poruszających się na wózku (np. winda lub podjazd) oraz odpowiednie zabezpieczenie dla przewozu dzieci i wózków, np. pasy do przypinania dzieci znajdujących się na wózkach. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo, bezawaryjność i punktualność dowozu, a w sytuacjach awaryjnych zapewni transport zastępczy odpowiadający wymogom opisanym w punkcie 4.2.6 SIWZ. Pojazd Wykonawcy musi być oznakowany, zgodnie z odrębnymi przepisami, tablicą informacyjną, iż przewożone są dzieci (tablica barwy żółtej, z symbolem dzieci barwy czarnej) oraz tablicą informacyjną zawierającą trasę przejazdu wraz z określeniem miejsca docelowego przewozu. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli oznakowania pojazdu Wykonawcy przez upoważnionego pracownika. Wykonawca odpowiada za opiekę i bezpieczeństwo dzieci w czasie przewozu do i z PZSiPS w Bolesławcu oraz w drodze z pojazdu do budynku placówki oświatowej oraz w drodze z budynku placówki oświatowej do pojazdu. Opiekę nad dziećmi może sprawować osoba pełnoletnia dająca rękojmię bezpiecznego dojazdu dzieci do placówki oświatowej. Obowiązki opiekuna reguluje umowa. Najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2020 roku Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu imiona i nazwiska opiekunów na każdej trasie oraz podać numery telefonów do kontaktów. Zamawiający oświadcza, ze Dokument „Wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i podmiotów współpracujących z Zakładem Obsługi Szkół w Nowogrodźcu” stanowi przyjęty i obowiązujący, optymalny i zgodny z przepisami prawa standard przetwarzania informacji zawierających dane osobowe w związku z realizacją zawieranych umów .

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
60113400-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
10


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą, iż: posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na przewozie osób tj. na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r., poz. 58) uzyskali licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób /zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – dla obu zadań i wszystkich części; W przypadku zadania nr 1, Wykonawca na dzień podpisania umowy lub najpóźniej do 30 sierpnia 2020 r. musi dysponować zezwoleniem na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na trasach opisanych w SIWZ oraz okazać je do wglądu na żądanie Zamawiającego.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada polisę ubezpieczeniową na kwotę nie mniejszą niż: a) dla zadania nr 1 – 460.000,00 zł; b) dla zadania nr 2 – 100.000,00 zł W przypadku braku polisy należy przedłożyć inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa). Przedmiotowe wartości podane przez Wykonawców spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu NBP na dzień otwarcia ofert.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli: Wykonawca złoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z przedmiotem niniejszego przetargu. Jako usługę porównywalną uważa się wykonanie minimum jednej usługi codziennego dowozu, przewozu osób przez minimum 6 miesięcy o wartości minimalnej jednej usługi brutto: a) zadanie nr 1 – 107.000,00 zł b) zadanie nr 2 – 56.000,00 zł wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi były wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przedmiotowe wartości podane przez Wykonawców spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu NBP na dzień otwarcia ofert. Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania (dla obu zadań), a także złoży wykaz potencjału technicznego dostępnego wykonawcy w celu realizacji zamówienia. W przypadku zadania nr 1 wykonawca musi zapewnić pojazd z odpowiednią liczbą miejsc siedzących - odpowiednio do danej trasy. W przypadku zadania nr 2 Wykonawca musi dysponować jednym pojazdem przystosowanym do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim oraz min. 10 osób na miejscach siedzących (dla trasy nr 1) oraz jednym pojazdem min. 10 osób na miejscach siedzących (dla trasy nr 2). Autobusy/busy winny posiadać ważne na dzień składania ofert pakiety ubezpieczeń OC i NW dla każdego pojazdu (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch i więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał). W czasie ogłoszonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii bądź pandemii, Wykonawca będzie zobligowany do przestrzegania wymogów sanitarnych określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego wydanymi w związku z epidemią. Dotyczy to również dostosowania liczby kursów oraz pojemności (liczby miejsc) pojazdów na poszczególnych trasach do ilości przewożonych osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób/zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r., poz. 58.); wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; polisę ubezpieczeniową zgodnie z wymogami pkt. 8.1.3, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument przynajmniej dla jednego z nich); oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument przynajmniej dla jednego z nich); wykaz niezbędnych o wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń (pojazdów), jakimi dysponuje Wykonawca (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); zobowiązanie podmiotu trzeciego - tylko w przypadku, gdy Wykonawca powołał się na potencjał innych podmiotów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawieraniu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę; stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; formularz ofertowy; oświadczenie dotyczące RODO.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 20,00
czas podstawienia autobusu/busa zastępczego 20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) istotnej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotów zamówienia lub świadczenia stron, związanych z realizacją Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym z późniejszymi zmianami i innych przepisów w zakresie publicznego transportu drogowego; 2) powstaniu rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 3) gdy zaistnieje potrzeba wydzielenia dodatkowej trasy przejazdu lub zakupu biletu na trasie przejazdu nie uwzględnionej w SIWZ; 4) gdy zaistnieje potrzeba wydzielenia dodatkowej trasy przejazdu, spowodowana wzrostem liczby uczniów (np. w sytuacji, gdy w trakcie roku szkolnego Gmina uzyska informację z PZSiPS w Bolesławcu o przyjęciu do placówki kolejnego ucznia, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub/i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego); 5) gdy zaistnieje konieczność wprowadzania zmian w przebiegu i kilometrażu trasy oraz godzin odjazdu z poszczególnych przystanków w zależności od liczby osób korzystających z dowozu, spowodowanych np. chorobą ucznia, rezygnacją rodzica z takiej formy dowozu dziecka, itp.; 6) gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-14, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dowóz uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy Nowogrodziec

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu - 68 uczniów; dowóz uczniów do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu - 6 uczniów; dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi - 48 uczniów; dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach - 24 uczniów; dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie - 31 uczniów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 10
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 20,00
czas podstawienia autobusu/busa zastępczego 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Dowóz uczniów do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dowóz uczniów do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu na trasie nr 1 - 9 uczniow, na trasie nr 2 - 7 uczniów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60113400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 10
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 20,00
czas podstawienia autobusu/busa zastępczego 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Załączniki: Załącznik nr 1 – wykaz tras i przystanków, Załącznik nr 2a i 2b – formularz ofertowy wraz z załącznikiem, Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy – spełnianie warunków udziału w postępowania, Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy – wykluczenie z postępowania, Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych usług, Załącznik nr 6 – oświadczenie, Załącznik nr 7 – wykaz potencjału technicznego, Załącznik nr 8 – oświadczenie (grupa kapitałowa), Załącznik nr 9 – oświadczenie RODO,CZĘŚĆ II SIWZ – wzory umów, Wzory umów o powierzenie danych osobowych, Wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów oraz podmiotów współpracujących z Zakładem Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

 

Specyfikacja-Istotnych-Warunkow-Zamowienia

 

Zad-1

Zad-2

 

CZ-II-SIWZ-ZAD-1

CZ-II-SIWZ ZAD-2

 

WYMAGANIA-DLA-KONTRAHENTOW

Zacznik-1

Zacznik-2a-fromularz

Zacznik-2a-wyliczenia

Zacznik-2b

Zacznik-3

Zacznik-4

Zacznik-5

Zacznik-6

Zacznik-7

Zacznik-8

Zacznik-9